knihy

Služby pre spoločnosti

Pre fungujúce spoločnosti zabezpečujeme nasledovné služby v oblasti správy registratúry:

Pri všetkých činnostiach zodpovedáme za zosúladenie procesov spra­co­va­nia registratúrnych záznamov s platnou legislatívou, požiadavkami miestne prísluš­­né­ho štátneho archívu a registratúrnym plánom spoločnosti.

Outsourcing správy registratúry - komplexné riešenie riadenia dokumentov a správy registratúry

Ponúkané služby predstavujú u odberateľa

  • úsporu prevádzkových priestorov,
  • úsporu pracovného času zamestnancov,
  • úsporu finančných prostriedkov,
  • zvýšenie produktivity práce,
  • zefektívnenie riadiacej, organizačnej a kontrolnej činnosti,
  • jednoduchú dostupnosť a možnosť získania potrebných informácií z uložených záznamov,
  • zabezpečenie splnenia povinností a prenesenie zodpovedností vyplývajúcich z ustanovení zákona o archívoch a registratúrach na tretiu osobu.
vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu (prípadne aktualizácia existujúceho) a zabezpečenie jeho schválenia miestne príslušným štátnym archívom,

© 2011 - 2019 Archívna a registratúrna spoločnosť, s.r.o.
Všetky práva vyhradené
TVORIVEC - Robo Sokol 2011Valid XHTML 1.0 Transitional

Ověřit CSS!